Facebook

Informační doložka o zpracování osobních údajů klientů Nadačního fondu Plzeň sobě dle GDPR

1. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1.1. Nadační fond Plzeň sobě, se sídlem Zelinářská 290/4, 301 00, Plzeň, IČ 037 19871, zapsán v nadačním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Plzni, oddíl N, vložka 231, je správcem Vašich osobních údajů, které zpracovává pro řádný výkon své činnosti související s pořádáním jednotlivých konkrétních projektů (dále také jako „Osobní údaje“).

1.2. Vaše Osobní údaje Nadační fond Plzeň sobě zpracovává pouze na základě Vašeho souhlasu se zpracováním Osobních údajů pro účely spolupráce na konkrétním jednotlivém projektu, a na základě uvedených právních předpisů.

1.3. Osobní údaje nebudou poskytnuty Nadačním fondem Plzeň sobě třetím osobám ani třetím osobám ze zemí mimo EU a EHP.

1.4. Osobní údaje jsou zpracovávány pouze zaměstnanci Nadačního fondu Plzeň sobě, způsob zpracování Osobních údajů zahrnuje manuální i automatizované zpracování v informačním systému Nadačního fondu Plzeň sobě.

1.5. Osobní údaje budou Nadačním fondem Plzeň sobě zpracovávány po dobu archivační doby stanovené zákonem k jednotlivému konkrétnímu projektu.

1.6. V souladu s předpisy pro ochranu osobních údajů máte tato práva:

1.6.1. PRÁVO NA PŘÍSTUP k Osobním údajům u Nadačního fondu Plzeň sobě, což znamená, že si můžete kdykoliv požádat o potvrzení Nadačním fondem Plzeň sobě, zda Osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho budou zpracovávány, zda má právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud Osobní údaje byly získány, a zda dochází na základě zpracování Osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování. Také máte právo získat kopii Vašich Osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak může Nadační fond Plzeň sobě požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů.

1.6.2. PRÁVO NA OPRAVU Osobních údajů, což znamená, že můžete požádat Nadační fond Plzeň sobě o opravu či doplnění Osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.

1.6.3. PRÁVO NA VÝMAZ Osobních údajů, což znamená, že Nadační fond Plzeň sobě musí vymazat Vaše Osobní údaje pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) odvoláte souhlas a neexistuje žádný další důvod pro zpracování (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování (iv) zpracování je protiprávní nebo (v) to ukládá zákonná povinnost.

1.6.4. PRÁVO NA OMEZENÍ zpracování Osobních údajů, což znamená, že dokud se nevyřeší sporné otázky ohledně zpracování Vašich Osobních údajů, konkrétně pokud (i) popíráte přesnost Osobních údajů, (ii) zpracování je protiprávní, ale místo výmazu Osobních údajů chcete jejich zpracování pouze omezit, (iii) Nadační fond Plzeň sobě již Osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Vy ano (iv) nebo pokud Vámi byla vznesena námitka proti zpracování dle čl. 1.7.6. Nadační fond Plzeň sobě může mít Osobní údaje pouze uloženy a další zpracování je podmíněno Vaším souhlasem,

1.6.5. PRÁVO NA PŘENOSITELNOST údajů, což znamená, že máte právo získat Vaše Osobní údaje, které jste poskytl Nadačnímu fondu Plzeň sobě se souhlasem ke zpracování, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a, je-li to technicky proveditelné, máte právo, aby Nadační fond Plzeň sobě tyto údaje předal jinému správci.

1.6.6. PRÁVO VZNÉST NÁMITKU proti zpravování Osobních údajů, což znamená, že můžete u Nadačního fondu Plzeň sobě podat písemnou či elektronickou námitku proti zpracování svých Osobních údajů, čímž způsobíte, že Nadační fond Plzeň sobě Osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami.

1.7. Veškerá svá práva, stanovená předchozím odstavcem, můžete uplatnit u Nadačního fondu Plzeň sobě buďto písemnou formou doporučeným dopisem, zaslaným na adresu jeho sídla, či elektronickou formou na e-mailové adrese: nadace@plzensobe.cz

1.8. Dále máte právo podat stížnost proti zpracování Osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů na adrese: www.uoou.cz.

1.9. Poskytnutí osobních údajů je požadováno z důvodu, že jsou nezbytné pro Vaši účast na konkrétním projektu, který je uveden ve Vašem souhlasu se zpracováním osobních údajů.

1.10. Na základě zpracovávaných Osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, ani k profilování.

1.11. V případě, že bude Nadační fond Plzeň sobě užívat osobní údaje k jinému účelu, než který je stanoven v této informační doložce, neprodleně poskytne Zájemci informaci o tomto jiném účelu a další informace uvedené v této doložce.

1.12. Tato Informační doložka je platná a účinná ke dni 24. květnu 2018. Aktuální znění této Informační doložky je zveřejněno na webových stránkách nadační fond plzeň sobě.cz a současně je dostupná v sídle Nadačního fondu Plzeň sobě.